Val | Cas

Consell de Participació de territori |

Fòrum 21

Fòrum 21 Local

L'agenda 21 consisteix en un pla d'acció d'àmbit municipal a fi d'aconseguir un desenvolupament sostenible en els següents àmbits: econòmic, social i mediambiental. Cim de Rio de Janeiro, 1992.

L'Agenda 21 local té el seu origen en la Conferència de Nacions Unides sobre Medi ambient i Desenvolupament sostenible, concretament, en el programa d'acció per al desenvolupament sostenible, que va ser aprovat per 177 governs en el denominat Cim de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro (Brasil) en 1992.

L'Agenda 21 no és legalment vinculant, però sí una obligació política i moral del governs, ja que la seua implementació depèn de la seua voluntat.

En el capítol 28 del programa, estableix que la majoria dels problemes i solucions considerats tenen les seues arrels en l'àmbit local, i convoca als governs locals de tot el món a iniciar un diàleg amb les seues comunitats per a elaborar l'Agenda 21 local.

El govern local com a ens executor de la política local ocupa una posició privilegiada, i per tant, la col·laboració de les autoritats locals serà determinant per a aconseguir els objectius de sostenibilitat. Carta d’Aalborg, 1994.

L'ajuntament de Gandia es va adherir a la Carta d’Aalborg, pel Ple el 4 de desembre de 1997. La Carta d’Aalborg de les ciutats europees cap a la sostenibilitat, va ser aprovada en la conferència europea sobre les ciutats sostenibles, celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de maig de 1994. La primera part constitueix una declaració de consens sobre les ciutats europees cap a la sostenibilitat. La segona part es refereix a la campanya de les ciutats europees sostenibles. La tercera part se centra en la participació en les iniciatives locals del Programa 21: plans d'acció local a favor de la sostenibilitat.

Els municipis signataris de la Carta d’Aalborg queden compromesos a participar en les iniciatives locals del Programa 21 i a desenvolupar plans d'acció a llarg termini que garantisquen un desenvolupament sostenible en els seus municipis.

Carta de Xàtiva 2000

El municipi de Gandia subscriu a la declaració de la Carta de aXátiva, l'any 2000 i adquireix els següents compromisos:

1.- Adherir-se a la Carta d’Aalborg, la qual cosa significa potenciar el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles mitjançant la participació ciutadana i la implicació dels sectors econòmics i socials.

2.- Integrar-se en la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, que el seu objectiu és servir d'instrument perquè els municipis evolucionen cap a situacions de major sostenibilitat econòmica, ambiental i social, mitjançant la transmissió d'informació, l'aportació de mitjans tècnics, la promoció d'accions conjuntes en la xarxa europea de ciutats sostenibles, l'intercanvi d'experiències, la cerca de finançament extern, i qualsevol un altre que perseguisca la consecució d'un desenvolupament sostenible en els municipis valencians.

Línies estratègiques, programes d’actuació i accions

LÍNIA ESTRATÈGICA 1

Dotar al municipi d'instruments de planificació territorial i sectorial elaborats amb criteris de sostenibilitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2

Fomentar el transport col·lectiu i la participació ciutadana en la gestió de la mobilitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3

Promoure la incorporació de criteris de sostenibilitat en les principals activitats econòmiques (turisme, serveis, construcció i agricultura i pesca).

LÍNIA ESTRATÈGICA 4

Avançar cap a l'ús sostenible dels principals recursos que intervenen en el funcionament de la ciutat (aigua i energia) i els residus que es generen.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5

Protegir i conservar el nostre medi natural i el nostre patrimoni cultural com a elements essencials de la nostra identitat local.

LÍNIA ESTRATÈGICA 6

Protecció contra els nous fenòmens de contaminació urbanes (prevenció i reducció): ACÚSTICA, LUMÍNICA, RADIOELÈCTRICA, ELECTROMAGNÈTICA, ATMOSFÈRICA I RADIOACTIVA.

LÍNIA ESTRATÈGICA 7

Col·laboració amb altres agendes 21 locals de la comarca, coordinar esforços.

LÍNIA ESTRATÈGICA 8

Foment de la convivència, la cohesió social i la solidaritat com a factors imprescindibles per abastar la sostenibilitat (Relacions Humanes).