Val | Cas

Protecció d’Animals |

Consell Animalista

image

Consell Animalista

El 6 d’abril de 2017 es crea en sessió plenària el Consell Animalista de Gandia, en el qual estan presents els grups polítics municipals, la Policia Local, tècnics municipals, el Col·legi de Veterinaris, el Fòrum XXI i col·lectius que tracten amb els animals, entre ells la Protectora de la Safor.

El Consell Animalista naix com un instrument fonamental de diàleg i concertació entorn de les polítiques de desenvolupament i foment de la cura i protecció dels animals a Gandia, configurant-se per tant com un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu.

Comeses específiques del Consell Animalista

a) Conèixer i informar els programes d’actuació de l’Ajuntament en matèria de protecció dels animals.

b) Impulsar la realització de campanyes i informació i divulgació sobre temes relatius a la cura i protecció dels animals i col·laborar de manera activa en la seua realització.

c) Emetre informe en els assumptes que, amb caràcter facultatiu se sotmeten a consulta del mateix i, si escau, informar als òrgans decisoris municipals competents sobre projectes o actuacions en l’àmbit de les competències del municipi i en matèria de protecció animal.

d) Assessorar en aquelles qüestions relacionades amb la cura i protecció dels animals que expressament se li encomanen.

e) Impulsar l’estudi de la situació de Gandia, així com proposar l’adopció de mesures tendents a corregir o millorar les deficiències o problemes que el Consell detecte.

f) Proposar mesures que incentiven la creació d’ocupació lligada a activitats relacionades amb la cura i protecció dels animals, així com la participació ciutadana en la solució dels problemes d’aquest àmbit d’actuació municipal.

g) Proposar les mesures que considere oportunes per al millor compliment de les ordenances municipals que afecten als animals, proposant, si escau, les modificacions necessàries.

h) Impulsar la coordinació entre la iniciativa pública i privada en matèria de protecció dels animals.

i) Estimular, promoure i dirigir la participació ciutadana en el procés d’elaboració i desenvolupament dels Plans Municipals de Defensa dels Animals.

j) Crear una comissió de seguiment de tres membres, per visitar i conèixer les instal·lacions.

k) Generar coneixement de les distintes prioritats i necessitats de cada part.

l) Intercanviar informació i la cerca dels consens en les actuacions.

m) Elaborar la Declaració Municipal per a la Convivència i el Dret dels Animals.

n) Col·laborar amb el Pla de Colònies Felines existents.

o) Recolzament d'estratègies conduents a la protecció dels Animals, com l’estimulació de les adopcions, el foment de la tinença responsable d´ animals, continuar amb la entrega de carnets d’alimentadors expedits per l’Ajuntament, estructurar espais recreatius per als mateixos en parcs, propostes per al centre d’acollida animal, etc.

p) Qualssevol altres matèries que li siguen atribuïdes pels òrgans municipals competents o es desprenguen de la naturalesa d’òrgan col·laborador, assessor i de participació en matèria de protecció animal.

Composició

Formaran part del Consell Animalista, a més del seu President i Vicepresident, els vocals designats per l’Alcaldia entre persones relacionades amb l’àmbit de la defensa i protecció dels animals, tant a títol individual o com a representants de col·lectius de defensa i protecció dels animals, en els següents termes.

image

a. Un, a proposta de cadascun dels Grups Polítics Municipals.

b. Tres, a proposta del Regidor Delegat competent per raó de la matèria.

c. Un representant de cadascuna de les ONG´s i altres entitats relacionades amb el mon animalístic, legalment constituïdes de la ciutat de Gandia.

d. Un representant de la Policia Local.

e. Un representant del Col·legi de Veterinaris de València.

f. Un representant del Fòrum 21

g. Un representant del Consell de Participació.

h. Un Tècnic Municipal del Servei.

2017-01-24-ACTA

2017-02-28-ACTA

2017-11-30-ACTA

2018-05-24-ACTA

2018-07-19-ACTA-EXTR-I-URGENT

2018-07-19-ACTA-INCOMPLETA

2018-07-19-ACTA

2018-07-26-ACTA

2019-02-07-ACTA

CONVOCATORIA-2017-02-28

CONVOCATORIA-2017-11-30

CONVOCATORIA-2018-05-24

CONVOCATORIA-2018-07-19-EXTR-I-URGENT

CONVOCATORIA-2018-07-26

CONVOCATORIA-2019-02-07

CONVOCATORIA-2019-06-05