Val | Cas

XiveGa |

Espais Naturals

La Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia (XIVEGA) naix amb la intenció de donar a conèixer els espais naturals del municipi, dotant-los de recursos i activitats. Durant tot l’any, és realitza una gestió responsable dels nostres espais més valuosos amb la intenció de preservar el seu valor ecològic i a més a més, aconseguint que siga un lloc d’esplai i gaudi per a tota la família. Elements que formen XiveGa:


Facebook

Marjals de la Safor

Marjals de la Safor

Espais Naturals

La Marjal de Gandia és una zona humida desenvolupada en una planura costanera, amb poca profunditat a causa del rebliment tant natural com antròpic de les làmines d'aigua. Amb 450 h ocupa el 37% de la Marjal de la Safor que, amb una extensió total de 1.225,35 ha, engloba els termes municipals de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia.

L'aportació hídrica d'aquest ecosistema prové de les aigües subterrànies, que afloren en la superfície a través d'ullals, fonts naturals que posen en contacte els aqüífers amb la superfície. També les aigües superficials col·laboren en l'aportació hídrica present a la Marjal, però en menor percentatge. Aquesta massa d'aigua dolça està separada del mar Mediterrani per un cordó litoral que forma una barrera arenosa, construïda a base de les aportacions dels al·luvions dels rius, que després els corrents marins de deriva s'encarreguen de distribuir per la zona infralitoral i costanera de Nord a Sud.

Per què és important la marjal?
La Marjal de Gandia presenta un alt valor ambiental i ecològic malgrat l'important grau d'alteració i transformació, per part de l'home. I és que este ecosistema regula naturalment la descàrrega dels aqüífers, controla les inundacions i regula la qualitat de les aigües, ja que realitza processos de contenció de contaminants mitjançant l'absorció i filtració de substàncies i, fins i tot, processos naturals de fitodepuració. Igualment, normalitza el fenomen d'intrusió marina i l'erosió costanera.

A més a més, presenta un important valor paisatgístic, ja que alberga importants comunitats biològiques d’alta biodiversistat. Per tot açò és de gran rellevància científica, pedagògica, recreativa i cultural, sense oblidar que la població aprofita encara hui els seus recursos hídrics per a diferents usos.

Elements

Ullals Perla i Estany

Ullal Fosc

Escorredor de Xeresa

Aula Natura

Espai protegit pel Catàleg de Zones humides

Part de la Marjal de Gandia forma part del Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana, en concret, la zona nord de la Marjal i la zona de l'Ullal de l'Estany i de la Perla.

El Catàleg de Zones Humides es redacta en compliment de la Llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i s'aprova per acord el 10 de setembre de 2002. En aquest es disposa que les zones catalogades com a humides són un tipus d'espai natural protegit, però diferenciats dels que s'engloben dins del capítol II (Parc Natural, Paratge Natural, Paratge Natural Municipal, Reserva Natural, Monument Natural, Lloc d'Interés i Paisatges Protegits).

Aquesta diferenciació es deu a les particularitats i singularitats dels ecosistemes de les zones humides i que, per tant, estan sotmeses a processos de protecció i conservació diferents. La importància que alberguen aquests espais naturals està reconeguda per la gran abundància de legislació tant internacional i nacional, com autonòmica, que marca la seua ordenació i protecció.

En el Catàleg es defineix com a zona humida les unitats de transició entre sistemes aquàtics i terrestres, on la capa freàtica està habitualment a escala de la superfície o a prop d'aquesta, o en casos més freqüents, on el terreny es troba cobert per aigües poc profundes.

Programa de restauració de l’Ullal de l’estany

Dins del marc del Programa de Protecció i Regeneració d'Espais Naturals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el 2006 es restaura la zona de l'Ullal de l'Estany, inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana.

Gràcies a este programa es va recuperar part de l'entorn a l'Ullal, uns 70.000 m2 del seu estat inicial de biodiversitat, per intentar mantindre l'estabilitat dels ecosistemes naturals, tant aquàtic com palustre, i així incrementar la diversitat biològica de fauna i flora i proporcionar àrees recreatives on poder desenvolupar activitats didàctiques, científiques, culturals, etc.

Amb este programa s'han eliminat una gran quantitat d'espècies invasores, tant de fauna com de flora, que havien degradat l'hàbitat i que eren importants competidores per a la fauna i flora autòctones del nostre ecosistema. Espècies de cranc de riu americà, tortuga de Florida, gambusia,… s'han suprimit de l'Ullal per a millorar la qualitat de l'hàbitat i afavorir el desenvolupament de la tortuga mediterrània, el cranc de riu o el samaruc.

Entre la vegetació invasora s'ha acabat amb una quantitat important de Ludwigia grandiflora i s'ha restaurat la zona amb la plantació d'espècies aquàtiques, palustres, arbustives i arbòries autòctones.

Igualment es va netejar la zona de gran quantitat de deixalles i residus abocats i que provocaven importants problemes de contaminació de les aigües i sòls.

Cal destacar la incorporació d’una nova senda que recorre tot l'Ullal, amb la construcció de passarel·les de materials de fusta amb els seus corresponents controls de qualitat. Un observatori per a les aus i bancs i papereres integrades en l'entorn perquè els visitants puguen gaudir de l'espai.

Característiques de la Marjal

Vegetació
Fauna
Ubicació
Aula Natura